Be.nl.hd.Zorgverlener

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Zorgverlener
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 13-8-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.1
DCM::KeywordList zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.CareGiver
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een zorgverlener is een persoon die bevoegd is tot handelingen op het gebied van de individuele gezondheidszorg.

Doel

Het doel van deze bouwsteen is het documenteren van de identiteit van zorgverlenende personen. Voor zorgverleners dient de informatie voldoende te zijn voor referentie en auditing: de naam is, indien deze bekend is, verplicht. Indien een identificatienummer als UZI of AGB nummer wordt meegegeven, moeten naam en nummer overeenkomen.

Informatiemodel

Be.nl.hd.ZorgverlenerModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Zorgverlener
Definition [nl-NL]Rootconcept van de bouwsteen Zorgverlener. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgverlener. [\nl-NL]

[en-US]Root concept of the CareGiver building block. This root concept contains all data elements of the HealthcareProvider building block.[\en-US] [fr-BE]Concept racine du module Prestataire de soins. Ce concept racine contient tous les éléments de données du module Prestataire de soins.[\fr-BE]

Type Zib.png
data ZorgverlenerIdentificatieNummer
Definition Het zorgverleneridentificatienummer is een nummer dat de zorgverlener uniek identificeert.


In de Nederlandse situatie worden de volgende nummers gebruikt:

1. Zorgverlener UZI. Identificatie van zorgverleners (natuurlijke personen) in de Nederlandse zorgsector.

2. VEKTIS AGB-Z. Dient ter identificatie van zorgverleners en zorgverlenende organisaties

3. BIG-ID. Het ID van de in het BIG Register opgenomen zorgverlener.


Voor buitenlandse zorgverleners zijn deze gegevens niet voorhanden.

Datatype 16px
DCM::AssigningAuthority BIG register inschrijvingsnummer OID: 2.16.528.1.1007.5.1
DCM::AssigningAuthority UZI nummer natuurlijke personen OID: 2.16.528.1.1007.3.1
DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
DCM::ExampleValue 21870932
data ZorgverlenerNaam::Naamgegevens
Definition De naamgegevens van de zorgverlener. Indien een zorgverleneridentificatienummer wordt opgegeven, is dit de naam zoals vermeld in UZI, AGB of in de instelling.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.6 Dit is een verwijzing naar het concept Naamgegevens in de bouwsteen Patient.
data Adres::Adresgegevens
Definition Adresgegevens van de zorgverlener. Verwijst naar het model voor adresgegevens in de bouwsteen Patient.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.4 Dit is een verwijzing naar het concept Adresgegevens in de bouwsteen Patient
data TelefoonEmail::Contactgegevens
Definition Telefoonnummer(s) of e-mailadres(sen) van de zorgverlener.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.5 Dit is een verwijzing naar het concept Contactgegevens in de bouwsteen Patient.
context Zorgaanbieder
Definition De organisatie waarbij de zorgverlener werkzaam is.
Datatype Verwijzing.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:17.2.1 Dit is een verwijzing naar het concept Zorgaanbieder in de bouwsteen Zorgaanbieder
data Specialisme
Definition Medisch specialisme van de zorgverlener. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Cardioloog
DCM::ValueSet File:List.png SpecialismeAGBCodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.7
DCM::ValueSet File:List.png SpecialismeUZICodelijst OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.6
data ZorgverlenerRol
Definition De rol die de zorgverlener in het zorgproces vervult. Voor zorgverleners kan dit bijvoorbeeld hoofdbehandelaar, verwijzer of huisarts zijn.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Hoofdbehandelaar
DCM::ValueSet File:List.png CareGiverRoleCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5

Codelijsten

SpecialtyCodeList

|-|SpecialtyCodeList||-|Codes|CodingSyst.Name|CodingSystemOID|-|Tobedecided||-

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
To be decided -

ZorgverlenerRolCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.1.5

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Responsible Party RESP ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90 Hoofdbehandelaar
Referrer REF ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90 Verwijzer
Performer PRF ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90 Uitvoerder
Consultant CON ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90 Consulent
Attender ATND ParticipationType 2.16.840.1.113883.5.90 Behandelaar
Other OTH NullFlavour 2.16.840.1.113883.5.1008 Anders

Referenties

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: <a href="http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf">http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf</a> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].