Be.nl.hd.Zorgaanbieder

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Zorgaanbieder
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 14-1-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.17.2
DCM::KeywordList zorgverlener, zorgaanbieder
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.HealthcareProvider
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een zorgaanbieder is een organisatie die medische-, paramedische- en/of verpleegkundige zorg aanbiedt, en ook daadwerkelijk verleent, aan cliënten/patiënten. Voorbeelden zijn: ziekenhuis, verpleeghuis, huisartsenpraktijk.

Doel

Het vastleggen van de relevante gegevens ten behoeve van identificatie van de organisatie, voor administratieve doeleinden.

Informatiemodel

Be.nl.hd.ZorgaanbiederModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Zorgaanbieder
Definition Rootconcept van de bouwsteen Zorgaanbieder. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Zorgaanbieder.
Type Zib.png
data ZorgaanbiederIdentificatieNummer
Definition Identificerend nummer van de organisatie. Voor Nederlandse zorgaanbieders wordt hiervoor, indien mogelijk, het URA nummer of het AGB nummer gebruikt. Voor buitenlandse of niet aangesloten zorgaanbieders kan een ander uniek identificerend nummer gebruikt worden. Dit moet vergezeld gaan met de naam en/of code van de uitgevende organisatie.
Datatype 16px
DCM::AssigningAuthority UZI register abonneenummer (URA) OID: 2.16.528.1.1007.3.3
DCM::AssigningAuthority Vektis AGB-zorgverlener tabel OID: 2.16.840.1.113883.2.4.6.1
DCM::ExampleValue 21870932
data OrganisatieNaam
Definition Naam van de organisatie. Indien een identificatienummer meegegeven wordt, moet de naam overeenkomen met de naam die bij het identificatienummer hoort.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Erasmus Universitair Medisch Centrum
data TelefoonEmail::Contactgegevens
Definition De gegevens noodzakelijk om via telefoon en/of e-mail met de zorgaanbiedende organisatie contact op te nemen.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.5 Dit is een verwijzing naar het concept Contactgegevens in de bouwsteen Patient.
data Adres::Adresgegevens
Definition Het fysieke adres van de locatie van de zorgaanbieder.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:0.1.4 Dit is een verwijzing naar het concept Adresgegevens in de bouwsteen Patient
data AfdelingSpecialisme
Definition Het specialisme van de betrokken afdeling van de zorgaanbieder. Het afdelingsspecialisme kan gevuld worden indien bij het vermelden van een zorgaanbieder een nadere aanduiding gewenst is. Het betreft hierbij de erkende medische specialismen zoals vermeld in de wet BIG.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Cardiologie
DCM::ValueSet File:List.png DepartmentSpecialtyCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.4
data OrganisatieType
Definition De type zorgaanbieder, bijvoorbeeld algemeen ziekenhuis en verpleeghuis. Indien dit veld gevuld is en voor het ZorgaanbiederIdentificatieNummer een AGB code gebruikt wordt dient het type overeen te komen met het type dat impliciet in de AGB code opgenomen is.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Zelfstandig behandelcentrum
DCM::ValueSet File:List.png OrganizationTypeCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.17.2.3

Codelijsten

AfdelingSpecialismeCodeList

|-|DepartmentSpecialtyCodeList||-|Codes|CodingSyst.Name|CodingSystemOID|-|Tobedecided||-

Codes Coding Syst. Name Coding System OID
To be decided -

OrganisatieTypeCodeList

|-|OrganizationTypeCodeList||-|ConceptName|ConceptCode|CodingSyst.Name|CodingSystemOID|Description|

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
To be decided -

Referenties

1. Implementatiehandleiding HL7v3 Basiscomponenten, Stichting HL7 Nederland [Online] Beschikbaar op: <a href="http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf">http://www.hl7.nl/images/downloads/Implementatiehandleiding%20HL7v3%20Basiscomponenten%20%202.3NL_secure.pdf</a> [Geraadpleegd: 23 februari 2015].