Be.nl.hd.Wilsverklaring

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.Wilsverklaring
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address *
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom *
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 25-10-2012
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.7.15
DCM::KeywordList wilsverklaring
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.LivingWill
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

Een wilsverklaring is een mondelinge of schriftelijke omschrijving van de wens van de patiënt ten aanzien van toekomstig medisch handelen of het levenseinde. Een wilsverklaring is vooral voor situaties waarin de patiënt niet meer over deze beslissingen kan praten met de zorgverlener.

Doel

Een goed overzicht van wensen van de patiënt is belangrijk. Een zorgverlener kan de wilsverklaring gebruiken om de bestaande wensen met de betrokkenen te bespreken en om deze wensen in het eigen beleid op te nemen. Vooral in de acute situatie is een beknopte en overzichtelijke lijst van belang.

Informatiemodel

Be.nl.hd.WilsverklaringModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept Wilsverklaring
Definition Rootconcept van de bouwsteen Wilsverklaring. Dit concept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen Wilsverklaring.
Type Zib.png
data WilsverklaringDatum
Definition De datum waarop de wilsverklaring is vastgelegd.
Datatype TS.png
data Aandoening::Probleem
Definition Het probleem of aandoening waar de wilsverklaring betrekking op heeft.
Datatype Container.png
DCM::ExampleValue ALS
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:5.1.2 Dit is een verwijzing naar het concept Probleem in de bouwsteen OverdrachtConcern.
data Vertegenwoordiger::Contactpersoon
Definition De persoon die wettelijke vertegerwoordiger is of in de ondertekende volmacht als gevolmachtigde wordt benoemd.
Datatype Container.png
DCM::ExampleValue J.P.M. Pieterse
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:3.1.1 Dit is een verwijzing naar het concept Contactpersoon in de bouwsteen Contactpersoon.
data WilsverklaringDocument
Definition Ingescand brondocument met de wilsverklaring en handtekening van de patiënt, bijv. een PDF.
Datatype 16px
data Toelichting
Definition Toelichting bij de wilsverklaring, bijvoorbeeld de vorm, zoals een penning, een tattoo etc. of waar de wilsverklaring te vinden is.
Datatype ST.png
DCM::ExampleValue Wilsverklaring bevindt zich in de portemonnee.
data WilsverklaringType
Definition Aanduiding van de verschillende soorten wilsverklaringen.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Niet reanimeren verklaring
DCM::ValueSet File:List.png TypeOfLivingWillCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.7.15.1

Codelijsten

WilsverklaringTypeCodeList

|-|TypeOfLivingWillCodeList||-|ConceptName|ConceptCode|CodingSyst.Name|CodingSystemOID|Description|

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
To be decided -

Referenties

1. NPCF - Wilsverklaring opstellen [Online] Beschikbaar op: http://www.npcf.nl/index.php?option=com_content&view=article&id=237%3Awilsverklaring-opstellen&catid=2%3Anieuws&Itemid=14 [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

2. Wilsverklaringen van de NVVE [Online] Beschikbaar op: https://www.nvve.nl/onze-diensten/wilsverklaringen-van-de-nvve/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].

3. NPV - Levenswensverklaring [Online] Beschikbaar op: http://www.npvzorg.nl/npvlevenswensverklaring/ [Geraadpleegd: 23 februari 2015].