Be.nl.hd.MedicatieGebruik

From Clinical Building Blocks
Jump to: navigation, search


Algemeen

Naam: be.nl.hd.MedicatieGebruik
Versie: 0.0.1
Status: Draft

Metadata

DCM::CoderList healthdata.be
DCM::ContactInformation.Address
DCM::ContactInformation.Name *
DCM::ContactInformation.Telecom
DCM::ContentAuthorList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::CreationDate 19-12-2013
DCM::DeprecatedDate
DCM::DescriptionLanguage nl
DCM::EndorsingAuthority.Address
DCM::EndorsingAuthority.Name healthdata.be
DCM::EndorsingAuthority.Telecom
DCM::Id 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.3.9.2
DCM::KeywordList Medicatie, Feitelijk Gebruik, Gebruik
DCM::LifecycleStatus Draft
DCM::ModelerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::Name be.nl.hd.MedicationUse
DCM::PublicationDate
DCM::PublicationStatus
DCM::ReviewerList Clinical Building Blocks Expert Group & healthdata.be
DCM::RevisionDate 05-01-2016
DCM::Superseeds
DCM::Version 0.0.1

Versiebeheer

Concept

MedicatieGebruik beschrijft de inname of toediening van een medicament, veelal in relatie tot een voorschrift, maar ook op eigen initiatief. Het beschrijft het patroon van inname van medicatie, zoals gerapporteerd door de patiënt zelf, een mantelzorger of een zorgverlener. Het vastleggen van medicatie gebruik geeft naast het gebruik van voorgeschreven medicatie ook inzicht in het gebruik van thuismedicatie.

Doel

Het vastleggen van medicatiegegevens is zeer belangrijk onderdeel voor de continuïteit van zorg. Het raakt de kern van patiëntveiligheid. Zorgprofessionals in de samenwerkende keten moeten altijd over een actueel medicatieoverzicht beschikken. Toepassing van de bouwsteen zal meestal betrekking hebben op: • Het vastleggen van de inname van zelfmedicatie of ‘drugs’. • Het vastleggen van de actueel gebruikte medicatie bij opname in een ziekenhuis. • De medicatieverificatie: het vastleggen van het actieve medicatieprofiel.

Informatiemodel

Be.nl.hd.MedicatieGebruikModel.png
Verwijs naar de legenda pagina voor meer informatie over de gebruikte soorten en typen data

rootconcept MedicatieGebruik
Definition Rootconcept van de bouwsteen MedicatieGebruik. Dit rootconcept bevat alle gegevenselementen van de bouwsteen MedicatieGebruik.
Type Zib.png
data GebruiksProduct::Product
Definition Het gebruikte middel. Dit is vrijwel steeds een geneesmiddel. Voedingsmiddelen, bloedproducten, hulp- en verbandmiddelen vallen strikt genomen niet onder de categorie geneesmiddelen, maar kunnen ook worden worden vastgelegd.

In principe betreft dit het voorgeschreven product, maar het daadwerkelijk gebruikte product kan afwijken van het voorgeschreven product.

Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.6 Dit is een verwijzing naar concept Product in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data Voorschrift::MedicatieVoorschrift
Definition De afspraak of order voor het gebruik van de medicatie.
Datatype Container.png
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.1 Dit is een verwijzing naar concept MedicatieVoorschrift in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data GebruiksDosering::Dosering
Definition Bij inventarisatie van medicatiegebruik beschrijft de dosering de hoeveelheid en het gebruikspatroon, gerapporteerd door de patiënt of een zorgverlener.

De gebruiksdosering betreft de gerapporteerde gebruiksdosering. De gebruiksdosering kan qua toedieningsschema van de voorschriftdosering afwijken indien de patiënt bij het gebruik anders besluit en dienovereenkomstig rapporteert.

Datatype Container.png
DCM::ExampleValue 4x/dag 1 tablet via de mond voor de maaltijd en voor het slapen gaan.
DCM::ReferencedDefinitionCode NL-CM:9.5.4 Dit is een verwijzing naar concept Dosering in de bouwsteen MedicatieVoorschrift.
data Toelichting
Definition Opmerkingen met betrekking tot het medicatie gebruik.
Datatype ST.png
data MedicatieGebruikStatus
Definition De status of statuscode is van belang om de planning van het gebruik aan te geven.

Met dit attribuut wordt aangegeven of het gebruik actueel is, of tijdelijk onderbroken, of inmiddels gestopt. Het onderbreken van (thuis)gebruik vindt veelvuldig plaats bij opname, voorafgaande aan een ingreep en in reactie op monitoring (spiegelbepaling, effectmeting).

Bij de vastlegging worden de volgende interpretaties gehanteerd:

  • Actief: Het product wordt gebruikt.
  • Onderbroken: Het gebruik is (tijdelijk) onderbroken , bv. wegens een operatie. Later zal besloten worden tot hervatting of stoppen.
  • Afgebroken: Het gebruik is gestopt om een specifieke reden.
  • Voltooid: Het gebruik is inmiddels afgesloten (volgens plan, voorschrift of afspraak).]
  • Niet gestart: Het gebruik van het product is niet gestart.
Datatype CD.png
DCM::ExampleValue Actief
DCM::ValueSet File:List.png MedicationUseStatusCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.1
data MedicatieGebruikRedenVanStoppen
Definition Reden dat het gebruik van een medicijn beëindigd is.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png MedicationUseReasonForDiscontinuationCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.2
data MedicatieGebruikRedenVanOnderbreken
Definition Reden dat het gebruik van een medicijn onderbroken is. Hier kan een tekst of een van de codes gekozen worden.
Datatype CD.png
DCM::ValueSet File:List.png MedicationUseReasonForInterruptionCodeList OID: 2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.3

Codelijsten

MedicationUseStatusCodeList

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.1

Concept Name Concept Code Code System Name Code System OID Description
Active active ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Actief
Suspended suspended ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Onderbroken
Aborted aborted ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Afgebroken
Completed completed ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Voltooid
Cancelled cancelled ActStatus 2.16.840.1.113883.5.14 Niet gestart

MedicatieGebruikRedenVanStoppen

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.2

Concept Name Concept Code Coding Syst. Name Coding System OID Description
Intolerance SINTOL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Bijwerking, allergie of intolerantie
Condition alert COND ActCode 2.16.840.1.113883.5.4 Contra-indicatie
Drug interacts with another drug SDDI ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Interactie met ander medicament
Dose change DOSECHG ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Dosiswijziging
No longer required for treatment NOREQ ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Niet langer vereist voor de behandeling
Ineffective INEFFECT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Niet effectief
Formulary policy FP ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Ander voorschrijfbeleid
Product discontinued DISCONT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product niet meer leverbaar
Not covered NOTCOVER ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Product wordt niet vergoed
Patient refuse PREFUS ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Pati\'ebnt heeft geweigerd

MedicatieGebruikRedenVanOnderbreken

OID:2.16.840.1.113883.2.4.3.11.60.40.2.9.2.3

Concept Name Concept Code Code System Name Code System OID Description
Drug level too high DRUGHIGH ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Te hoge geneesmiddel spiegel
Lab interference issues LABINT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Interferentie met gepland labonderzoek
Patient is pregnant/breast feeding PREG ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Pati\'ebnt is zwangerschap of geeft borstvoeding
Patient not-available NON-AVAIL ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Pati\'ebnt is niet beschikbaar
Response to monitoring MONIT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Reactie op monitoring
Drug interacts with another drug SDDI ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Interactie met ander medicament
Duplicate therapy SDUPTHER ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Een andere therapie maakt het gebruik tijdelijk overbodig
Patient scheduled for surgery SURG ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Patient is ingepland voor een ingreep
Waiting for old drug to wash out WASHOUT ActReason 2.16.840.1.113883.5.8 Tijdelijk onderbreken tot ander geneesmiddel geen werking meer uitoefent

Referenties

1. GROOT, E. (2011) Dataset medicatieproces 2011. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

2. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. [Online] Den Haag: Nictiz. Beschikbaar op: http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

3. Dossier Medicatieoverzicht. [Online] Beschikbaar op: Oria.nl. [Geraadpleegd: 23 juli 2014].

4. G-standaard documentatie. [Online] Beschikbaar op: http://www.z-index.nl/ [Geraadpleegd: 23 juli 2014].[fr-BE]1. GROOT, E. (2011) Dataset medicatieproces 2011. [Online] Den Haag: Nictiz. Disponible sur : http://www.nictiz.nl/module/360/590/Dataset_Medicatieproces_2011.xlsx [Consulté le 23 juillet 2014].

2. HL7v3-implementatiehandleiding medicatieproces versie 6.1.0.0. [Online] Den Haag: Nictiz. Disponible sur : http://www.nictiz.nl/uploaded/FILES/html_cabinet/live/Zorgtoepassing/Medicatieproces/AORTA_Mp_IH_Medicatieproces_HL7.htm [Consulté le 23 juillet 2014].

3. Dossier Medicatieoverzicht. [Online] Disponible sur : Oria.nl. [Consulté le 23 juillet 2014].

4. G-standaard documentatie. [Online] Disponible sur : http://www.z-index.nl/ [Consulté le 23 juillet 2014].[\fr-BE]